.....

ENGELLİLER İLE İLGİLİ GÜNCEL DEV ARŞİV !!

8 Ocak 2013 Salı

Engelli Çocuklara ve Ailelerine Sağlanan Olanaklar

Engelli Çocuklara ve Ailelerine Sağlanan OlanaklarT.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Engelli Çocuklara ve Ailelerine Sağlanan Olanaklar
Rehber Hazırlayanlar: Gülbin GÖKÇAY Fatma Nur BOYLU Buşra KEPENEK Pınar KÜTÜK Deniz TUNCER
Mayıs 2011, İstanbul.
1


2


İÇİNDEKİLER
Giriş
A) Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Beyannamesi B)Tanımlamalar Sosyal Güvencesi Olanlar için Olanaklar
A) Bakım gereksinimi olan yakını bulunan memurların tayinindeki kolaylıklar B) Bakıma gereksinimi olanlara devletin sunduğu hizmetler C) Engelli çocuğu olan anneler için özel düzenlemeler D) Yardımcı araç, gereç ve cihazlar Sosyal Güvencesi Olmayanlar İçin Olanaklar
A) Ayni ve nakdi yardım, ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçler Engelliler ve Aileleri için Maddi Yardımlar
A) Özürlü Aylığı B) Muhtaç Aylığı C) Evde Bakım Ücreti Eğitim Alanındaki Olanaklar
A) Rehberlik Araştırma Merkezine Başvuru Koşulları B) Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi C) Çocukluk Dönemi Eğitimi D) Eğitim için Değerlendirme
3


E) Eğitim İçin Yönlendirme F) Eğitim İçin Yerleştirme G) Engelli Bireylere Sınavlarda Sağlanan Kolaylıklar
H)Engelli Bireylerin Okullara Ulaşımındaki Kolaylıklar Engelliler ve Aileleri için Vergi Kolaylıkları
A) Gelir Vergisi B) Motorlu Taşıtlar Vergisi C) Özel Tüketim Vergisi D) Emlak Vergisi E) Gümrük Vergisi F) Katma Değer Vergisi Engelliler için Sağlanan Diğer Olanaklar
A) Özürlü Kimlik Kartı B) GSM (Cep Telefonu) Tarifelerinde İndirim C) Sağlık Kuruluşlarında Engellilere Tanınan Öncelikler Bilgi Toplamada Başvurulan Kurum Ve Kuruluşlar Kaynaklar Ek Dilekçe Örneği
4


GİRİŞ Kitapçık haline getirilen bu çalışma, engelli çocuk ve aileleri için Türkiye’de sağlanan olanakları yararlarına sunmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde ve Prof. Dr. Gülbin Gökçay’ın rehberliğinde Gelişim Nörolojisi Yüksek Lisans öğrencileri Fatma Nur Boylu, Büşra Kepenek, Pınar Kütük ve Deniz Tuncer tarafından hazırlanmıştır. Bu amaçla çeşitli kanun ve yönetmelikler incelenmiş, ilgili kurum ve kuruluşlardaki kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sırasında veriler toplanırken kamu ve özel kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere toplum içerisinde terminoloji sorunu yaşandığı gözlenmiştir. Engelliliğin tanımı konusunda ortak bir dilin olmaması ve ülkelere göre değişen engellilik tanımlamaları bu duruma sebep olmaktadır. Standart bir terminoloji eksikliği nedeniyle literatür taraması yapılınca özürlülük, engellilik ve daha seyrek olmakla birlikte malüllük ve sakatlık terimleriyle karşılaşılmaktadır. Ayrıca, engelli çocuk ve aileleri için sağlanan olanakları bir araya getirmek için yapılan araştırmalar sırasında sağlıklı bir veri sisteminin eksikliği gözlenmiştir. Engelli vatandaşlarımız için yapılan yardımların ve hizmetlerin farklı kurumlar aracılığıyla, farklı kanallardan yapılıyor olması bu hizmet ve yardımlar ile ilgili hızlı ve güvenilir bilgiye erişimi zorlaştırmaktadır. Birçok engelli ailesi kendilerine sunulan bu haklardan yeterince haberdar olamamakta ve nereye, nasıl başvuracaklarını öğrenememektedirler. Bu anlamda engelli çocuk sahibi her aileye rehberlik edebilecek ve sağlanan olanaklar konusunda bilgilendirecek bir kaynağa ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Bu kitapçığın böyle bir gereksinimi karşılayacağına inanılmaktadır. Kitapçıktan yararlananların scocuk@istanbul.edu.tr ye geri bildirimde bulunmaları yeni basımlara katkı sağlayacaktır.
5


6


A) Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi
Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin 9 Aralık 1975 tarihindeki toplantısında Engelli Hakları Bildirgesi yayınlanmıştır. Bu bildirgede aşağıdaki hakların özürlü (engelli) kişilere sağlanması için gerekli uluslararası ve ulusal düzenlemelerin yapılması belirtilmektedir:
1. Engelli kişi, normal bir bireyin, kişisel veya sosyal yaşayışında kendi kendine yapması gereken işleri bedensel veya zihinsel kabiliyetlerinde, kalıtımsal veya sonradan meydana gelen herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişidir.
2. Engelli kişiler bu beyannamede belirtilen haklardan tam olarak yararlanmalıdırlar. Bu haklar, özürlü kişinin veya ailesinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, lisan, din, siyasal ve diğer fikirler, milliyet veya sosyal yapı, mali ve doğum gibi konularda hiçbir ayrıcalık gözetilmeden dünyadaki bütün özürlü kişilere tanınmıştır.
3. Engelli kişinin insan haysiyetine saygı gösterilmesi onun en doğal hakkıdır. Ayrıca kişilerin, özürlülük veya noksanlıklarının sebebi ne olursa olsun düzgün yaşama şartlarına mümkün olduğu kadar normal ölçüde ve tam sahip olmak haklarıdır.
4. Engelli kişiler de, diğer insanların sahip oldukları medeni ve siyasi haklara sahiptirler. Zihinsel Engelli Hakları Beyannamesinin 7. maddesinde bu hakların sınırlandırılması ya da kaldırılması ile ilgili hükümler belirtilmiştir.
5. Engelli kişilerin mümkün olduğu kadar başkalarına bağımlı
olmadan yaşamalarını sağlayacak önlemler alınmalıdır.
6. Engelli kişiler; tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavi haklarına sahiptirler. Protez ve ortopedik uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim, mesleki eğitim, staj ve
7


rehabilitasyon, yardım, danışmanlık, iş bulma hizmetleri, engelli kişinin beceri ve yeteneklerini en yüksek düzeye çıkaracak ve onların sosyal beraberliğini hızlandıracak diğer bütün faaliyetler bu maddenin kapsamına girmektedir.
7. Engelli kişiler, ekonomik ve sosyal güvenlik haklarına,
düzgün yaşam koşullarına sahip olmalıdırlar.
8. Engelli kişilerin özel gereksinimleri, ekonomik ve sosyal
planlamanın her safhasında dikkate alınmalıdır.
9. Engelli kişiler, aileleriyle veya yakınlarıyla birlikte yaşama ve her türlü sosyal, yaratıcı ve eğlendirici faaliyete katılma haklarına sahiptirler. Hiçbir engelli kişi bulunduğu koşullar nedeni ile farklı uygulamalara maruz bırakılamaz. Eğer bir engellinin mutlaka özel bir kurumda ya da çevrede kalması gerekiyorsa o zaman bu çevrenin, kendi normal yaşıtlarının kaldığı ve yaşadığı çevreye mümkün olduğu kadar yakın olması gereklidir.
10. Engelli kişiler her türlü istismara, ayrımcılığa, kötüye kullanılma ve onur kırıcı uygulamalara karşı korunmalıdırlar.
11. Engelli kişiler, kendilerinin ve mallarının korunması gerektiği durumlarda yeterli yasal yardımı sağlamaya muktedir olabilmelidirler. Eğer adli durum gelişirse o zaman bu kişinin beden veya zeka durumu tümüyle dikkate alınmalıdır.
12. Engelli kişiler, haklarıyla ilgili her hususta kendilerine ait
kuruluşlarla her zaman istişarede bulunabilmelidirler.
13. Bu beyannamede yazılı olan haklar, mümkün olan her türlü uygun vasıtayla engelli kişilere ve ailelerine tam olarak duyurulmalıdır.
8


B) Tanımlamalar
Engellilik derecelendirilmesindeki düşünce biçimi sağlık alanında sosyal model kavramının geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Sağlık sorunlarının açıklanmasında yıllarca tıbbi model kullanılmıştır. Tıbbi modele göre toplum değiştirilemez ama insan değiştirilebilir olarak tanımlanmaktadır. Sosyal modele göre çeşitli nedenler sonucu ortaya çıkan bozukluklar çocuklarda çeşitli kısıtlılıklara neden olmakta, bu durum toplumsal koşullar sonucu iş göremezlik durumuna yol açmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre engellilik derecesi hafiften ağıra olmak üzere bozukluk, kısıtlılık ve iş görmezlik şeklinde tanımlanmaktadır. Bozukluk, vücut yapısında ya da işlevindeki sorunları belirtir. Kısıtlılık durumunda ise kişinin belirli işlevleri yerine getirememesi söz konusudur. Kısıtlılık yalnızca kişinin kendisiyle ilgili aktivitelerdeki verimini etkiler, sosyal görevlerini etkilemez. İş göremezlik ise vücut yapısında bozukluk ya da kısıtlılık sonucunda kişinin istediği hedeflere ulaşamaması, toplumda amaçladığı rolü üstlenememesidir. İş görmezlik toplum içinde bireyin fiziksel olarak bağımsız olmasını, hareketini ve sosyal olaylara katılımını engeller. Bu durum bireyin bulunduğu çevre koşullarına göre değişir.
Türkiye nüfusunun %12 sinin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Bu saptama, Türkiye de 3 milyon engelli ya da özel gereksinimi olan çocuk olduğu anlamına gelmektedir.
Sağlık Kurulu Raporları: Engelli sağlık kurulu raporları, engellilere verilen pek çok hak ve hizmetlerden yararlanması için esas belge niteliğindedir. 16.12.2010 ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile ağır özürlü “Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu
9


tarafından karar verilen kişileri ifade eder” biçiminde değiştirilmiş ve % 50 oranında özürlü bulunanlar da ağır özürlü olarak kabul edilmiştir.
Bakıma muhtaç özürlü: Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenler günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri tanımlamaktadır.
10


SOSYAL GÜVENCESİ OLANLAR İÇİN OLANAKLAR
A) Bakım gereksinimi olan özürlü yakını bulunan memurların tayinindeki kolaylıklar
Devlet memurunun bakıma muhtaç çocuğunun eğitimi için tayin hakkı vardır. Bu haktan yararlanabilmek için çocuğun sağlık raporu ile bakıma muhtaç olduğu tespit edilmeli ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bünyesindeki özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. İlgilinin talebi üzerine uygun yerde benzer boş bir kadroya ataması yapılır. (Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39- (Ek: 1/7/2005-5378/21 md.)
B) Bakıma gereksinimi olanlara devletin sunduğu hizmetler
Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlülere evlerinde ya da kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bakım hizmetinden faydalanmak için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmak gerekmektedir.
11


C) Engelli çocuğu olan anneler için özel düzenlemeler
Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanunla bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler erken emeklilik hakkından yaralanabilmektedirler.
Başvuru Koşulları
• Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda engelli olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmalıdırlar.
• Başvurulan kurum çocuğu sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk eder
• Bu kuruldan alınan raporlar ile SGK’ya başvuru yapılır.
• Başvuru sırasında kuruma teslim edilecek bir dilekçe örneği kitapçığın sonunda Ek’ler bölümünde yer almaktadır.
• Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı sevk yapılmalıdır.
• Kadın sigortalının kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına SGK’ca bakılmayacaktır. Dolayısı ile daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı sigortalı olanlar da bu haktan yararlanabilirler.
Ayrıca; engelli çocuk sahibi olan çalışanlar için çalıştıkları kurum bünyesinde özel ayrıcalıklar sağlanabilmektedir. Bu ayrıcalıkları veya sağlanan kolaylıkları çalıştıkları kurumdan bilgilendirme talep ederek öğrenmelidirler.
12


D) Sosyal güvenceye tabi olanlar için yardımcı araç gereç ve cihazlar
Engelli çocuğun kullanması gereken ortez protezin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile cihaz medikallerden ücreti aile tarafından ödenerek alınır. Aileler aletin faturası ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde ödedikleri ücretin belirlenen kısmını geri alabilirler.
Tekerlekli sandalyenin alım koşulları:
Her yıl Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirlenen fiyatlarda sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılmaktadır. Aşan kısmı ilgili tarafından karşılanır.
İşitme cihazının alım koşulları:
• Kurumca sadece analog ve dijital işitme cihazı bedelleri ödenir.
• İşitme cihazı bedellerinin kurumca ödenebilmesi için;
• Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları tarafından, kulak burun boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda işitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğu belirtilmelidir.
• Raporda işitme cihazının analog ya da dijital olduğu belirtilmeli,
dijital cihaz önerilmesi durumunda analog cihaz önerilmeme gerekçesi ayrıca belirtilmelidir.
• Odyoloji test sonuçlarını gösterir belgenin aslı rapora eklenmelidir.Odyoloji testlerinin, Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında veya raporu düzenleyen sağlık kurumunun hizmet alım sözleşmesi yaptığı sağlık kurumlarınca yapılması ve odyometrist veya işitme testi yapmaya yetkili personel tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
13


• Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağlık kurulu raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi yeterli olmayıp, gerekçeleri belirtilerek “Hastanın her iki kulak için işitme cihazı kullanması gereklidir.”
ibaresi raporda yer almalıdır.
• İşitme cihazı kalıp ve pil bedelleri ödenmez.

İşitme cihazının yenilenme süresi beş yıldır. Ancak, işitme durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi ya da ilgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın arızalanması ve kullanılamaz hâle gelmesi durumlarında ve bu durumların Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen kulak burun boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, cihazın süresinden önce yenilenmesi mümkündür.
Hasta Alt Bezinin Ödenmesi:
Sosyal Güvenlik Kurumu hasta alt bezi ile ilgili koşulları yeniden düzenleyen tebliği 06/01/2011 tarihte T.C.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hekim tarafından reçeteye yazılması durumunda SGK lı olanlar hasta bezini Kurumla anlaşmalı olan eczanelerden UBB(Ulusal Bilgi Bankası) kaydı olması halinde alabilmektedirler. Herhangi bir sosyal güvenceye tâbi olmama halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanması Valilik veya Kaymakamlıklardan talep edilebilir. Ayrıca sosyal güvencesi olmayanlar belediyeler bünyesinde oluşturulmuş özürlü koordinasyon merkezlerine başvurduğu takdirde de ihtiyacın bir kısmı karşılanabilmektedir.
14


SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR İÇİN OLANAKLAR
Yeşil kart dahil hiçbir sosyal güvencesi olmayan ailelerin 18 yaş altı çocuklarının, sağlık hizmetinden yararlanmaları için; anne ya da babasının çocuğun kimliği ile birlikte ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurup kayıt yaptırması yeterlidir. Ancak ikinci bir seçenek olarak, ailenin diğer fertlerine bakmakla yükümlü olan aile bireyi (örneğin baba) genel sağlık sigortası kaydı yaptırabilir. Bunun için; ilçe kaymakamlıktan alınmış gelir tespit formu ile ilçesinin bağlı bulunduğu SGK ya başvuru yapabilir.Ailede kişi başına düşen aylık gelir hesap edilerek 30 TL den başlayan prim ödemeleriyle genel sağlık sigortası kapsamına girebilir.
A) Ayni ve nakdi yardım, ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin sağlanması
Aileler bulundukları ilin veya ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek talepte bulunabilirler. Ayrıca; Kızılay ve diğer sosyal yardım amaçlı derneklerden bu konuda yardım alınabilir. Bu amaçla belediyeler tarafından da çeşitli yardımlar yapılmaktadır.
Aşağıda belirtilen yardımlara "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" uyarınca sadece Yeşil Kartlı kişiler başvurabilir.
Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb):
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
• Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
• Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot alımı:
• SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
• Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
15


• Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
İşitme Cihazı
• SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
• Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
• İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
• İşitme testi raporu
Konuşma Cihazı
• SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
• Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
• Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) Başvuru Kayıt Formu, elektronik sistemden sosyal güvencesi olmadığının tespiti yapıldıktan sonra Valilik veya Kaymakamlık tarafından başvuru sırasında verilir.
Alo Sosyal Yardım Hattı 144 ‘ü tuşlayarak ücretsiz Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ne ulaşılabilir, yapılan yardım ve uygulamalar konusunda soru, şikayet ve istekler bildirilebilir.
Herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayıp ödeme gücü bulunmayan özürlü vatandaşlardan bağış veya evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi ve 03.12.2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca muayene, tetkik, rapor ücreti alınmaması gerekmektedir. (Sağlık Bakanlığının Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarından Ücret Alınıp Alınmayacağı Hakkındaki 2004/30 sayılı Genelgesi)
16


ENGELLİLER VE AİLELERİ İÇİN MADDİ YARDIMLAR
A) Özürlü Aylığı Bağlanması
18 yaşını bitirmiş %40 ve üstü özrü bulunan ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan ancak herhangi bir yerden geliri olmayanlar bulunduğu yerdeki valilik veya kaymakamlık makamlarına başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilirler.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar,isteğe bağlı prim ödeyenler, tarım sigortalısı ile birlikte Kuruma prim ödeyenler özürlü aylığı alamamaktadır.Ancak Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından özürlünün yakınına ödenen bakım ücreti dikkate alınmamaktadır.
2022 Sayılı Kanuna göre engellinin maaş almaya hak kazanabilmesi için, muhtaç, kimsesiz ve güçsüz olması gerekmektedir.
Başvuruda gerekli belgeler:
• Başvuru formu (Kaymakamlığa bağlı mal müdürlüklerinden alınacak.)
• Sakatlık aylığı bağlanacaklar için özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.
• 3 adet vesikalık fotoğraf.
Bu belgeler ile kaymakamlığa müracaat edilir. Müracaatın uygun olarak kabul edilmesinden sonra 3 aylık dönemler halinde peşin olarak mahalli maliye teşkilatlarından yardım alınır.
B) Muhtaç Aylığı Bağlanması
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi
17


Gazete’de yayımlanan “Vakıflar Yönetmeliği” hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanmaktadır.
Muhtaç Aylığından Yararlanma Koşulları
• Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki koşullar varlığında verilebilir:
o Sosyal güvencesi olmaması,
o Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması-Evde bakım ücreti veya 2022 sayılı kanundan maaş alanlar da başvuramazlar.
o Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına
alınmamış olması,
o Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
• Muhtaç aylığı başvuru formu,
• Engellilik durumunu belirten sağlık kurulu raporu.
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise durumunu belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.
C) Evde Bakım Ücreti Verilmesi
Sosyal güvencesi olsun veya olmasın, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya
18


bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi devletçe sağlanmaktadır.
Evde bakım parası alabilmek için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine, Kaymakamlıklara ya da Muhtarlıklara başvurması gerekmektedir. Başvuruda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenmektedir.
• Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış olması ve raporda ağır özürlü bakıma muhtaç yazması gerekiyor)
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
• İkametgâh belgesi (Çocuk ve bakan kişi için)
• Çocuk için 2 adet vesikalık fotoğraf
• SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
• Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.
• Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
• Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri
• Varsa, öğrenim durumunu gösteren belge sureti.
• Ailede iki ağır engelli varsa bakan kişi her ikisi için de bakım ücreti talebinde bulunabilir.
19


EĞİTİM ALANINDAKİ OLANAKLAR
5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır.
Çocuklarında belirgin farklılıklar gören ailelerin en büyük sorunu ne yapacaklarını bilmemeleridir. Böyle bir durumla karşılaşan ailelerin ilk danışmaları gereken kurum, bulundukları yere en yakın Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) olmalıdır. RAM’da değerlendirme için istenilen belgelerin bulunduğu bir liste ile değerlendirme sırasına göre randevu verilir. Ayrıca bireyin tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan özürlü sağlık kurulu raporu olması da istenmektedir.
RAM Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışır. RAM’lara, özürlü öğrencilerin durumunu tanılama, değerlendirme, uygun okula yönlendirme ve önerilen eğitimi(kaynaştırma vb.) takip etme görevi verilmiştir. Aile en yakın RAM’ı internette orgm.meb.gov.tr adresinden ya da telefonla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden öğrenebilir. Bu merkezler randevu sistemiyle çalışmaktadır. Telefonla ya da şahsen müracaat edilerek randevu alınabilir.
A) Rehberlik Araştırma Merkezine Başvuru Koşulları
• Akademik başarısızlık gösteren çocuklar
• Sınıf veya okulda uyumsuzluk gösterenler
• Psikolojik yönden problemli olanlar Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre RAM’lar, kendilerine yapılan müracaatları 60 gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.
20


B) Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi
31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre; erken çocukluk dönemi eğitimi, 0-36 ay arasındaki bireyleri kapsayan eğitimdir (madde 35).
Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri, okul ve kurumlarda ya da gerektiğinde evde yürütülür. Erken çocukluk dönemi eğitimi için yönlendirmeyi RAM yapar.
C) Çocukluk Dönemi Eğitimi
31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre (madde 76); 37 ayını dolduran bireylerin kaydı okul öncesi eğitim kurumlarına, 72 ayını dolduran bireylerin kaydı ise ilköğretim veya zorunlu öğrenim çağındaki bireylere eğitim veren özel eğitim okul ve kurumlarına yapılır. Okul çağına(okul öncesi eğitim ve ya ilköğretim) gelen çocuk, engelli de olsa okula kaydettirilmelidir. Gerek görüldüğü takdirde okul yönetimi, kayıt işleminden sonra çocuğu RAM’a gönderir. Bu bireyler yaş, gelişim özellikleri ve eğitim performansına göre uygun sınıfa yerleştirilir. Ayrıca 37 ayını dolduran engelli çocuklara okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt önceliği tanınmaktadır. D) Eğitim İçin Değerlendirme RAM da yapılacak olan inceleme (Eğitsel değerlendirme ve tanılama) için gerekli belgeler
• Bireyin, velisinin ya da okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu
• Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu
• Gerektiğinde tıbbî tanılaması ile ilgili sağlık kurulu raporu
(Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu. 2009)
21


Bu belgeleri tamamlayan aileler randevu günü ve saatinde çocuklarıyla birlikte RAM’a giderler. Burada aile görüşme formu doldurulur ve çocuk ile ilgili değerlendirmeler yapılır. Ayrıca incelemesi yapılan çocuk hakkında bilgi almak için telefonla başvurulabilir, internet sitesinden takip edilebilir veya bizzat merkeze kadar gidilip incelenen çocuk hakkında bilgi alınabilir. E) Eğitim İçin Yönlendirme
31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre (Madde 11):
Yönlendirme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir. Özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacaklar, eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara doğrudan başvurabilirler. RAM tarafından, değerlendirilmesi yapılan çocuklar gereksinimlerine göre çeşitli eğitim merkezlerine yönlendirilirler.
F) Eğitim İçin Yerleştirme
31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’ ne göre (Madde 12): Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir.
Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların (bireylerin) en az sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir
22


• Kaynaştırma programı dahilinde (tam zamanlı kaynaştırma / yarı zamanlı kaynaştırma)
• Özel eğitim sınıflarında
• Özel eğitim kurumlarında
• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ‘na bağlı özel eğitim okullarında (gündüzlü / yatılı) Mevcut MEB’e bağlı özel eğitim okulları


Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu)

İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Görme Engelliler İlköğretim Okulu Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Meslek Lisesi


Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu

İşitme Engelliler Meslek Lisesi

Otistik Çocuklar İçin Eğitim Merkezi

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İçin İlköğretim Okulu Üstün veya Özel Yetenekliler İçin Eğitim Kurumları Aileler bu okulların hangi illerde ve nerelerde olduklarını araştırabilir, bu amaçla MEB in internet sitesinden yararlanabilirler. Bu okullara talebin çok yoğun olduğu unutulmamalıdır. G) Engelli Bireylere Sınavlarda Sağlanan Kolaylıklar
Engelli ve ya süreğen hastalığı olan öğrencilerin özür durumlarına uygun hizmet alabilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak bu düzenlemeler bir yönetmelikle sabit değildir, her yıl yapılacak olan sınavın başvuru kılavuzu’nda yayınlanmaktadır. H) Engelli Bireylerin Okullara Ulaşımındaki Kolaylıklar
Bu konu ile ilgili herhangi bir yönetmelik bulunmamaktadır. Her yıl ayrılan bütçe ile yeniden projelendirilmektedir. Yıllık uygulamaların takibi yapılmalıdır.
23


ENGELLİLER VE AİLELER İÇİN VERGİ KOLAYLIKLARI
Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın, rekabet eşitsizliğini gidermek ve içinde bulundukları zor koşulları hafifletmek amacıyla çeşitli vergi düzenlemeleri yapılmaktadır. Vergi indirimleri ve sakatlık derecelendirmeleri yıllara göre değişebilmekte olup aşağıda 2011 yılı için geçerli bilgiler yer almaktadır.
A) Gelir Vergisi
Kanun no / Kabul Tarihi: 193 – 31/12/1960 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi: 10700 – 6/1/1961 (4842 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde Yürürlülük; 01.01.2004): “Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari %60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari %40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.”
Sakatlık indirimi genellikle her yılın aralık ayında yeni yıl için düzenlenmekte olup 2011 yılı için şöyledir:
- Birinci derece sakatlar için 700 TL
- İkinci derece sakatlar için 350 TL
- Üçüncü derece sakatlar için 170 TL'dir.
Sakatlık indiriminden yararlananlara:
• Hizmet erbabı
• Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,
• Özürlü serbest meslek erbabı
• Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler dahil edilmiştir.
24


Bu indirim uygulamasından “bakmakla yükümlü olunan kişi” tabirinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılmaktadır.
Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İçin Başvuru:
Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Yapılan başvuru sonrası özürlüler yetkili sağlık kuruluna sevk edilir. Eğer yetkili sağlık kuruluşu tarafından daha önceden alınmış güncel bir sağlık raporuyla müracaat edilirse, bu raporlar işleme konacaktır.
• Özürlü hizmet erbabı için: Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, nüfus cüzdan örneği ve üç adet fotoğraf.
• Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için: Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge.
• Özürlü serbest meslek erbabı için: Vergi kimlik numarasını gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
• Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için: Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösterir belge, özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge.
25


B) Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Engelliler için, Resmi Gazete Sayısı / Tarihi: 11342 – 23/2/1963 No'lu kanuna göre aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.
5035 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen bent. Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlülük: 02.01.2004): “Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.”
Sonuç olarak bu mevzuat dahilinde; eğer kişinin sakatlık derecesi %90 ve üzeri ise özürlü kişi adına kayıtlı araç için motorlu taşıtlar vergisi ödenmez; %90 ve üzeri engelliler için araç kullanma imkanı olmadığı için söz konusu aracı bir başkası kullanacaktır.Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar akrabaları veya noter onaylı iş akdine bağlı özel şoförler aracı kullanabilir.
Sakatlık derecesi %90’ın altında olan özürlüler için özürlünün adına kayıtlı araç mutlaka özel tertibatlı hale getirilmelidir. Engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması hareket ettirici özel tertibat olarak kabul edilmemektedir.
C) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
Engelliler için uygulanan bir diğer vergi kolaylığı da ÖTV muafiyetidir. Bunun için aracın kanunda bulunan özellikleri taşıması gerekir. Bu araçların 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere satın alınması ÖTV'den muaftır.
26


D) Emlak Vergisi
Kanun No / Kabul Tarihi: 1319 – 29/7/1970 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi: 13576 - 11/8/1970, değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 madde): “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Araştırmamızın sonuçlarına göre İstanbul ili için bu konudaki düzenleme ilçe belediyelerine bırakılmıştır. Fatih Belediyesi için uygulama örneği şöyledir:
• Tek meskeni (evi) olmalı
• Meskenin (evin) Türkiye sınırları içerisinde olmalı ve 200 m2'yi geçmemeli
• İçerisinde ikamet edilmeli, zaman zaman dinlenme amaçlı kullanılmamalı
• Özür oranı %70 olmalı
Emlak Vergisi İndiriminden Yararlanmak İçin Başvuru
Konutun bulunduğu yerdeki il veya ilçe belediye başkanlığına başvurulması gerekmektedir. Başvuru için;
• Tam teşekküllü hastaneden alınmış devlet raporu
27


• Tek meskeni olan özürlülere ait indirimli bina vergisi bildirim formu (belediyeden temin edilebilir)
• Dilekçe ( örnek dilekçe ve bildirim formu kitapçığın arkasında, ekler bölümüne Ek-3 olarak eklenmiştir)
E) Gümrük Vergisi
Kanun No / Kabul Tarihi: 4458 – 27/10/1999 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi: 23866 – 4/11/1999 sayılı kanuna göre malul ve sakatların kullanımına mahsus bazı eşyalar gümrük vergilerinden muaftır.
F) Katma Değer Vergisi
Kanun No / Kabul Tarihi: 3065 – 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi: 18563 – 2/11/1984 (Ek: 1/7/2005-5378/32 md.) “Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.” vergiden muaf tutulmuştur. Bu kanun, çeşitli araç-gereçleri kapsamakta olup bu araç-gereçlerin listeleri mevcuttur. İşitme engelliler için işitme cihazları, görme özürlüler için baston, kabartmalı klavye, ortopedik özürlüler için tekerlekli sandalye örnek olarak verilebilir.
28


ENGELLİLER İÇİN SAĞLANAN DİĞER OLANAKLAR A) Özürlü Kimlik Kartı Özürlü kimlik kartları Valilikler (İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri) tarafından verilmektedir. Özürlü kimlik kartı almak için izlenecek yollar:
• Bir dilekçe, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin il sosyal hizmetler müdürlüğüne müracaat edilir.
• Özürlü Bilgi Formu’ndaki bilgiler, il sosyal hizmet müdürlüğündeki görevli personel tarafından, özürlünün beyanına ve sağlık kurulu raporundaki bilgilere göre doldurulur ve imzalanır. Bilgi formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan beyanda bulunan kişi sorumludur
• Kimlik kartı, sağlık kurulu raporu ve özürlünün kimlik bilgileri çerçevesinde il sosyal hizmetler müdürlükleri tarafından, Kurumca hazırlanan uygulama yazılımı yardımıyla elektronik ortamda düzenlenir. Kimlik kartı, valilikçe görevlendirilecek il sosyal hizmetler müdürü veya il müdür yardımcısı tarafından onaylanır
• Kimlik kartı, il sosyal hizmetler müdürlüklerince özürlü bireylerin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine elektronik ortamda düzenlenen kimlik teslim belgesi imzalatılarak teslim edilebileceği gibi, özürlünün yerleşim yeri adresine iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Kimlik kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, özürlünün il müdürlüğüne müracaatı ile yeniden düzenlenir. Kimlik kartının sağladığı olanaklar:
• Türk Hava Yolları, yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda yüzde 25 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyenlerin, kimlik kartı veya sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 'refakatçi ile seyahat etmelidir' ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz
29


edilmesi halinde, özürlü yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç ve dış hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlanmaktadır.
• Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57. maddesi gereği şehirlerarası otobüslerde geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirim yapılmaktadır.
• TC Devlet Demir Yollarında;
• Türkiye Denizcilik işletmelerine ait seferler ve iç hatlarda %20 indirim uygulanmaktadır.
özürlüler ana hat yolcu trenlerinden %20 indirimle yararlanabilmektedir.
Engelliler İstanbul Deniz Otobüsü AŞ.de; bilgisayardan bilet kesilen dış hatlarda indirimli, İETT'den alacakları ücretsiz seyahat kartları üzerine taktıracakları indirimli akbillerini kullanmak suretiyle akbilli hatlardan indirimli yararlanmaktadırlar. Kimliklerini ibraz etmek suretiyle müzeler ve ören yerlerinden ücretsiz faydalanabilirler. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları ve Tabiat Anıtları Girişinde
kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz faydalanabilirler. Özelleştirilen işletmelerde sözleşmeye göre uygulama yapılmaktadır. Ayrıca çadır ve karavan yeri ücretinde %50 indirim uygulanmaktadır. B) GSM (Cep Telefonu) Tarifelerinde İndirim Engelli bireyler ve aileleri için çeşitli GSM operatörleri indirimli tarifeler uygulamaktadır. Bunlar için GSM Operatörlerinden bilgi alınması gerekmektedir. C) Sağlık Kuruluşlarında Engellilere Tanınan Öncelikler Engellilerin poliklinik muayenelerine genel hizmeti aksatmayacak şekilde öncelik tanınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarında, özürlülerin ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlamıştır.
30


BİLGİ TOPLAMADA BAŞVURULAN KURUM VE KURULUŞLAR
Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi
Fatih Belediyesi
Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Vergi Dairesi Müdürlüğü, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergisi Grup Müdürlüğü
Nuruosmaniye Vergi Dairesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi
KAYNAKLAR
http://www.ozida.gov.tr/
http://www.sydgm.gov.tr/
http://www.saglik.gov.tr/
http://www.vgm.gov.tr/
http://shcek.gov.tr/
http://www.engellilersitesi.com
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Neyzi O, Ertuğrul T. Pediyatri Cilt 1. 4. Baskı, Nobel Kitapevleri, İstanbul, 2010.
31


EK-1:DİLEKÇE ÖRNEĞİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İL
Kurumunuza bağlı sigortalılık kaydım .........sigorta sicil numarası ile ......... yılından bu yana devam etmektedir. Bakmakla yükümlü olduğum kızım-oğlum %.... oranında özürlü olup sürekli bakıma muhtaç durumdadır.Bu durum ...... Hastanesi ....... tarihli Özürlü Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilmiştir.(Ek-1) 5510 sayılı Yasanın 28.maddesinin 8 fıkrasında “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.”hükmü yer almaktadır. Emeklilik ile ilgili hesaplamalarım yapılırken 5510 sayılı Yasanın 28.maddesinin 8.fıkrasının uygulanarak yasanın yürürlüğe girmesinden sonra (01.10.2008) geçen prim ödeme günlerimin 1⁄4 oranında prim ödeme günlerime eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emekli yaş haddimden indirilmesi için gereğinin yapılmasını saygı ile dilerim.
Tarih Ad-Soyadı
Ek : ...... Hastanesi ...... tarihli Özürlü Sağlık Kurulu raporu (Ek-1)
32

0 yorum:

Yorum Gönder

İLETİNİZ ALINMIŞTIR TEŞEKKÜRLER

BRAZİLYA ENGELLİLER

ÖZÜRLÜLER İDARESİ YAYIMI

İZMİR BELEDİYESİ ENGELLİ HİZMETLERİ

İETT ERİŞEBİLİRLİK SLAYTI

DÜNYA ENGELLİLER RAPORU

KISA KISA SORULAR

GÖRME ENGELLİLER

BEP

ENGELLİLERİN SOSYAL HAKLARI

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Review